აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სამართლებრვი აქტები

სამინისტროს დებულება

შინაგანაწესი 

ნორმატიული აქტები, რომელებიც უშუაოდ არის დაკაშირებული სამინისტროს საქმიანობასთან (ძალაში შესვლიდან 10 დღეში)

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც სამინისტროს შეფასებით საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია (ძალაში შესვლიდან 10 დღეში)