აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სხდომები

2024 წლის 2 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების რეორგანიზაციის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია.

განიხილეს „გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის დაწების შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2009 წლის 22 იანვრის №1 დადგენილებაში განსახორციელებელი ცვლილებები.

მთავრობის წევრებმა ასევე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში მიმდინარე რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები და სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები.

2024 წლის 11 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა - 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების რეორგანიზაციის მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობის შედეგებისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მიმდინარე ცვლილებების თაობაზე.

სხდომაზე ასევე მოისმინეს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატისათვის უფლებამოსილების დელეგირების მინიჭების თაობაზე ხელშეკრულების პროექტის შესახებ ინფორმაცია.

განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2005 წლის 22 თებერვლის №11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

2024 წლის 21 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე აფხაზეთის მთავრობის წევრებმა განიხილეს მთავრობის დადგენილების პროექტები აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სისტემაში არსებული ცალკეული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დაქვემდებარების ცვლილებების თაობაზე.

მთავრობის წევრებმა ასევე განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირ - „სულიერების ცენტრის“ სახელწოდების შეცვლის შესახებ“ და აფხაზეთის მთავრობის განკარგულების პროექტი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სულიერების ცენტრის“ წესდების დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2020 წლის 31 იანვრის № 10 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებსა და მათდამი დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში, ასევე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატში „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმპლემენტაციის კუთხით არსებული მდგომარეობისა და დაგეგმილი განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ.

2024 წლის 10 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის თავმჯდომარე სხდომაზე სტრასბურგის საერთაშორისო სასამართლოში ე.წ. „განგრძობადი ოკუპაციის საქმეზე“ მიღებულ ისტორიულ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ საქართველომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, საერთაშორისო ასპარეზზე, კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი სამართლებრივი გამარჯვება მოიპოვა.

„საქართველომ საერთაშორისო ასპარეზზე კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი სამართლებრივი გამარჯვება მოიპოვა. სტრასბურგის სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება წარმოადგენს რუსეთის მიერ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განხორციელებული ქმედებების სამართლებრივ შეფასებას, რომელიც ადასტურებს, რომ რუსული ოკუპაციის პირობებში ყოველდღიურად ირღვევა ადამიანის სიცოცხლის, თავისუფლების და უსაფრთხოების, საკუთრებისა და თავისუფლად გადაადგილებების უფლებები. აღნიშნული გადაწყვეტილება თავისი არსით წინგადადგმული ნაბიჯია საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებით დევნილი საზოგადოების ლეგიტიმური უფლებების დაცვის, სამართლიანობის აღდგენისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით. დარწმუნებული ვარ, ხელისუფლების სამშვიდობო და თანმიმდევრული პოლიტიკით, აგრეთვე საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია აუცილებლად დასრულდება“, - განაცხადა რუსლან აბაშიძემ.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონპროექტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, ასევე, აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „პროგრამებისა და სერვისების სააგენტოს“ რეორგანიზაციისა და მის ბაზაზე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტოს“ შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2022 წლის 8 თებერვლის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

მთავრობის წევრებმა სხდომის ფორმატში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრის მიერ 2024 წელს დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს და განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები.

2024 წლის 27 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს და დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები განიხილეს.

2024 წლის 28 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობისა და ა(ა)იპ – „სულიერების ცენტრის“ მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს.

2024 წლის 23 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა ა(ა)იპ – ,,აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტოს“, ,,საქვეუწყებო დაწესებულება - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველოსა” და ა(ა)იპ – ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრის“ მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს.

2024 წლის 21 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა სსიპ „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრ – „ბიზნესინკუბატორის“, სსიპ „აფხაზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის“ და ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს.

2024 წლის 20 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა სხდომაზე სსიპ „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მომსახურების სააგენტოს“, სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტოსა“ და სსიპ „კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს“ მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს.

2024 წლის 16 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის განკარგულების პროექტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ“.

სხდომაზე მოისმინეს აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტოს მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია.

2024 წლის 31 იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა განიხილეს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.

2023 წლის 12 სექტემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების მიხედვით, აფხაზეთის ოკუპაციის 30-ე წლისთავთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ იმსჯელეს. აგრეთვე, განიხილეს თბილისობის დღესასწაულის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გიორგი ჩიტაიას სახელობის საქართველოს ხალხური ხუროთმოძღვრებისა და ყოფის მუზეუმის ღონისძიებაში მონაწილეობა, სადაც აფხაზეთის კუთხე იქნება წარმოდგენილი.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები განიხილეს.

2023 წლის 22 აგვისტოს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.  მათ შორის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტი ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

სხდომის მიმდინარეობისას მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული მიმდინარე საკითხები განიხილეს.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა, რომელშიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე და აფხაზეთის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ასევე განათლებისა და კულტურის სამინისტროების 6 თვის ანგარიში მოისმინეს.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრმა დავით ფაცაციამ სამინისტროსა და სსიპ - აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მომსახურების სააგენტოს 6 თვის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა, ისაუბრა პრიორიტეტული მიმართულებებით განხორციელებულ და მიმდინარე პროგრამებზე, პროექტებზე, მათ შედეგებსა და სამომავლო გეგმებზე.

დავით ფაცაციამ დეტალურად განიხილა დევნილთა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებთა მხარდაჭერის, დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის, ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის, დევნილთა მომსახურების ცენტრების, დევნილთა სამართლებრივი მხარდაჭერის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიმდინარეობა.

დავით ფაცაციამ ასევე ყურადღება გაამახვილა იძულებით გადაადგილებულ პირებთან და დევნილთა განსახლების ობიექტებში შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებთან შეხვედრებზე მიღებულ ინფორმაციებსა და მათ საფუძველზე დაგეგმილ ღონისძიებებზე, შემეცნებითი და დევნილთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი პროექტების აუცილებლობაზე.

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე ნინო ლობჟანიძემ აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროსა და სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპებისა და ა(ა)იპ-ის მიერ შესრულებული სამუშაოს ექვსი თვის ანგარიში წარადგინა.

ნინო ლობჟანიძემ  დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა ინფორმაცია ისეთ პრიორიტეტულ პროგრამებზე, როგორებიცაა  სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პერსონალის ფინანსური დახმარება, განათლების ხელშეწყობა, სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება, წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა, ონლაინ საკვირაო სკოლა და აფხაზური ენის პედაგოგთა მხარდაჭერა.

მინისტრის მოადგილემ, ასევე, ისაუბრა სამინისტროს დაქვემდებარებული შემოქმედებითი კოლექტივების მიერ განხორციელებულ იმ კულტურულ საღამოებსა და ღონისძიებებზე, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში მოეწყო.

ნინო ლობჟანიძემ ხაზგასმით აღნიშნა კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს მიერ განხორციელებული წარმატებული პროექტების - „კულტურული ინიციატივები“, „ევროპული არდადეგები“, „აფხაზეთის სახელით მოასპარეზე კლუბების, გუნდების ხელშეწყობა“ და სხვა პროგრამების მნიშვნელობა და საჭიროება.

გასვლით სხდომას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის და სამინისტროების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა, რომელშიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე და აფხაზეთის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ასევე ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროების 6 თვის ანგარიში მოისმინეს.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ლევან ჩაკვეტაძემ სამინისტროს და სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტოს მიერ მიმდინარე წლის 6 თვეში გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარადგინა, სადაც სამინისტროსა და სააგენტოს პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ისაუბრა. განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა მიმდინარე პროგრამებზე, ახალ ინიციატივებსა და მათ შედეგებზე. მინისტრმა აღნიშნა, რომ საანგარიშო პერიოდში წინა წლების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ბენეფიციართა მომართვიანობა საგრძნობლად არის მომატებული.

ლევან ჩაკვეტაძემ, ასევე, მიმდინარე წლის გეგმებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სამინისტრო აქტიურად გააგრძელებს ჯანდაცვითი პროგრამებისა და ახალი პროექტების განხორციელებას.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ლევან თევზაიამ სხდომაზე სამინისტროსა და მთლიანად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების პარამეტრებზე ისაუბრა და ყურადღება გაამახვილა სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელებულ ეკონომიკურ და აგრარული მიმართულების  პროგრამებზე „დასაქმების ხელშეწყობა“, „ეკონომიკური მომსახურება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე“, „დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება“ და სხვა.

ლევან თევზაიამ, ასევე, მიმდინარე წელს დევნილი მეწარმეებისა და ფერმერების საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ ისაუბრა.

გასვლით სხდომას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის და სამინისტროების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.