აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სიახლეები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაწეული სამუშაო.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტრო 2019 წლიდან, უზრუნველყოფს დევნილთა საცხოვრებლებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნის მხარდაჭერას, რაც გამოიხატება აღნიშნული პროგრამის შესახებ დევნილთა ინფორმირებულობაში,  შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებასა და სანოტარო მომსახურების ანაზღაურებაში.

პროგრამა საშუალებას აძლევს შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს, სრულყოფილად ისარგებლონ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროგრამებით.

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო „წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის“ 2020 წლის IV ეტაპის განხორციელებას იწყებს
სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, კერძოდ: ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები; ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტები; ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლიგიური დაწესებულებების რეზიდენტები.
განმცხადებელს მოეთხოვება შემდეგი დოკუმენტების წარმოდგენა:
• განცხადება;
• პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
• დევნილის მოწმობის ასლი;
• ცნობა სასწავლებლიდან, რომ არის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი/რეზიდენტი;
• რეკომენდაცია/დახასიათება სასწავლებლიდან;
• სასწავლო ბარათი (კომისია იხელმძღვანელებს ბოლო სემესტრის მონაცემებით);
• წარმატებულობისა და განსაკუთრებული მიღწევების დამადასტურებელი სათანადო დოკუმენტაციის სერტიფიკატები, სიგელები (არსებობის შემთხვევაში);
• ინვოისი (ცნობა პირის მიერ სასწავლებლისათვის გადასახდელი სწავლის წლიური საფასურის ოდენობის თაობაზე, სადაც მიეთითება განცხადების შემოტანის მომენტისათვის სასწავლებლისთვის დარჩენილი გადასახდელი თანხის ოდენობა).
გაითვალისწინეთ: განცხადებაში აუცილებელია პირის საკონტაქტო მონაცემების (ტელეფონი, ფაქტობრივი მისამართი, ელექტრონული ფოსტა), განმცხადებლის ხელმოწერისა და თარიღის აღნიშვნა.
თანადაფინანსება განსაზღვრულია შემდეგნაირად:
1. 500 ლარის ოდენობით - ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტებისა და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტების შემთხვევაში (აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 80-დან 90%-მდე );
2. 700 ლარის ოდენობით - ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტებისა და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტების შემთხვევაში (აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 90%-დან 99- მდე);
3. 2250 ლარის ოდენობით - ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტებისა და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტების შემთხვევაში (აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 99%-დან 100%);
4. 300 ლარის ოდენობით - ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული სტუდენტების შემთხვევაში;
სრული სასწავლო პერიოდის განმავლობაში (სწავლების ყველა საფეხურის გათვალისწინებით) პროგრამის ფარგლებში ერთი და იგივე პიროვნება ფინანსდება მხოლოდ 2-ჯერ (აღნიშნული მოთხოვნა არ ვრცელდება რეზიდენტურის სტუდენტებზე. რეზიდენტურაში სწავლება ფინანსდება მხოლოდ ერთხელ მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტი პირველად სარგებლობს წარმოდგენილი პროგრამით). ასევე, ერთი და იგივე პიროვნება არ დაფინანსება 2-ჯერ ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში.
მეოთხე ეტაპის საბუთების მიღება დაიწყება 01 ნოემბრიდან და გაგრძელდება 30 ნოემბრის ჩათვლით.
განცხადებები მიიღება მხოლოდ ელექტრონულ მისამართზე - apkhazeti@mes.gov.ge.
 
შემოსული განცხადებების განხილვისას, დასაფინანსებლად პრიორიტეტი მიენიჭება უფრო მაღალი შეფასების (აკადემიური მოსწრების ფურცლის მიხედვით) მქონე სტუდენტებს, ხოლო თანაბარი შეფასების შემთხვევაში მათ, ვინც მეტად წარმატებულია, რაც დასტურდება სერტიფიკატების, სიგელებისა და დიპლომების წარდგენით.
ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომრებზე: 595 34 33 20;
577 09 22 39
ქ. თბილისში აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ადგილებში ღია შეხვედრები იმართება.

ღია შეხვედრების ფარგლებში, აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის მოადგილე ვალერი ბედენაშვილი ქ. თბილისში, ვ. ბერიძის ქუჩაზე მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ადგილას იმყოფებოდა.
მოსახლეობასთან შეხვედრის მიმდინარეობისას მოისმინა მცხოვრებთა არსებული პრობლემები და იმსჯელა მათი მოგვარების შესაძლებლობებზე.
ქ.თბილისში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ადგილებში აღნიშნული ხასიათის შეხვედრები იმართება გეგმით გათვალისწინებული გრაფიკის შესაბამისად.

 

 

რუსლან აბაშიძემ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროში შემავალი უწყებების 9 თვის ანგარიში მოისმინა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძემ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროში შემავალი უწყებების 9 თვის ანგარიში მოისმინა. სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების წარმომადგენლებმა მთავრობის თავმჯდომარესა და მთავრობის წევრებს მათ მიერ მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში გაწეული საქმიანობის შედეგები წარუდგინეს.

ანგარიშს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანი და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ.

2020 წლის 13 მარტიდან, საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე, სამინისტრო და მასში შემავალი ტერიტორიული ორგანოები გადავიდნენ დისტანციურ და მორიგეობით შრომით რეჟიმზე.

2020 წლის 11 მარტს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ახალი კორონავირუსის მასობრივი გავრცელების გამო განვითარებულ მოვლენებს მიანიჭა პანდემიის სტატუსი, აღნიშნულმა გარემოებამ რიგი პრევენციული ზომების მიღება გამოიწვია საქართველოშიც. 2020 წლის 21 მარტს კი, საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა და გამოიცა ისეთი აქტები, როგორიცაა ,,საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ’’ და საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ’’. ზემოთხსენებული აქტების საფუძველზე დაწესდა რიგი შეზღუდვები, რამაც არსებითად შეცვალა საჯარო სამსახურის სისტემის საქმიანობის სტილი. 2020 წლის 13 მარტიდან, საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე, სამინისტრო და მასში შემავალი ტერიტორიული ორგანოები გადავიდნენ დისტანციურ და მორიგეობით შრომით რეჟიმზე. აღნიშნულ პროცესში სამინისტროსა და მასში შემავალი ტერიტორიულ ორგანოებზე დაკისრებული უფლებამოვალეობების შეუფერხებელი განხორციელებისა და თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაცვის პრევენციის გათვალისწინებით, შემუშავებულ იქნა თანამშრომელთა დისტანციურ და მორიგეობით შრომის რეჯიმზე გადასვლის გეგმა/გრაფიკი და გამოიცა აღნიშნული პროცესის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტი - მინისტრის ბრძანება. აღნიშნულ პერიოდში სამინისტროს მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად, სამინისტროს ხარჯით, დაიგეგმა და განხორციელდა სამინისტროსა და ტერიტორიული ორგანოების სამუშაოს სივრცეების სადიზინფექციო ხსნარით დამუშავება, შემუშავდა და გატარდა ყველა ის პრევენციული ღონისძიება, რომელიც აღნიშნული პერიოდისათვის დადგენილი იყო უწყებათშორისი საკორდინაციო საბჭოს მიერ. დისტანციურ/მორიგეობით შრომის რეჟიმზე გადასვლის მიუხედავად, მოქალაქეთა შეუფერხებელი მომსახურების მიზნით, სამინისტროსა და ტერიტორიული ორგანოების ოფისებში მოეწყო სპეციალური კუთხე, დაიდგა განცხადებების ყუთი, გამოიყო კონკრეტული პირები, თვალსაჩინო ადგილას გამოიკრა, ასევე, სამინისტროს ვებგვერდზე (facebook) განთავსდა, კონკრეტული მიმართულებაზე (პროგრამებზე) პასუხისმგებელი პირების საკონტაქტო ტელეფონები, საკონტაქტო მეილები, ონლაინ კავშირის უზრუნველყოფისათვის საჭირო ტექნიკური განმარტებები და მისამართები. გამკაცრდა თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადებისა და სამუშაო ადგილებზე ყოფნის წესები (პირბადის ტარება, პირადი ჰიგიენის დაცვა, დისტანციის დაცვა და სხვა), ამოქმედდა ცხელი ხაზი.

 

რუსლან აბაშიძემ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროში შემავალი უწყებების 9 თვის ანგარიში მოისმინა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძემ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროში შემავალი უწყებების 9 თვის ანგარიში მოისმინა. სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების წარმომადგენლებმა მთავრობის თავმჯდომარესა და მთავრობის წევრებს მათ მიერ მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში გაწეული საქმიანობის შედეგები წარუდგინეს.

ანგარიშს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანი და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ

აფხაზური ენის დღესთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში ღონისძიება გაიმართა

აფხაზური ენის დღესთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში აფხაზური ენის შემსწავლელი წიგნის „აფხაზური ენა დამწყებთათვის“ ავტორებთან შეხვედრა გაიმართა (ავტორთა ჯგუფი: პროფ. თეიმურაზ გვანცელაძე, ირმა ოსია, რიტა ამიჭბა). აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რუსლან აბაშიძემ ირმა ოსიას და რიტა ამიჭბას აფხაზური ენის დღე მიულოცა და სიმბოლური საჩუქრები გადასცა.

„აფხაზ თანამოქალაქეებთან ერთად, მთელ ქართულ საზოგადოებას ვულოცავ აფხაზური ენის დღეს. აფხაზური კულტურა ჩვენი საერთო ისტორიისა და მომავლის განუყოფელი ნაწილია. აფხაზური ენა ქართულ ენასთან ერთად, საქართველოს კონსტიტუციით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე  სახელმწიფო ენის სტატუსს ატარებს. საქართველოს კანონმდებლობით აფხაზური ენისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, განვითარება და პოპულარიზაცია ქართული სახელმწიფოს პირდაპირი მოვალეობაა და ჩვენი ძალისხმევა აფხაზებთან ერთად მათ დასაცავად უნდა იყოს ერთიანი.

ჩვენ აფხაზური ენის სწავლებას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. ამ მიზნით აფხაზეთის მთავრობის ინიციატივით  დღემდე არაერთი პროგრამა ხორციელდება. ბოლო პერიოდში შეიქმნა ქართულენოვან მოსწავლეთათვის განკუთვნილი  „აფხაზური ენა  დამწყებთათვის“ და მეთოდური მასალები, ითარგმნა ლიტერატურა აფხაზურ ენაზე, რომელიც ენის შესწავლის მსურველებს საუკეთესო მეგზურობას უწევს. აღნიშნული მასალები აქტიურად გამოიყენება აფხაზეთის საჯარო სკოლებში, იგზავნება ასევე ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სადაც აფხაზური ენის სწავლება პრობლემურია და ქართულ ენასთან ერთად დისკრიმინაციას განიცდის.

აფხაზეთის მთავრობა ასევე მუშაობს პროექტზე, რომელიც  თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით აფხაზური ენის შემსწავლელი მობილური აპლიკაციის შექმნას ითვალისწინებს. აღნიშნული აპლიკაციის საშუალებით ენის შესწავლა ბევრად უფრო მარტივი და ხელმისაწვდომი გახდება“, - განაცხადა რუსლან აბაშიძემ.

შეხვედრას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანი, განათლებისა და კულტურის მინისტრი როლანდ ნიჟარაძე, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრი კონსტანტინე კუჭუხიძე და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველი მანანა ქვაჩახია ესწრებოდნენ.

აფხაზეთის მთავრობის მიერ აფხაზური ენის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით აფხაზეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ისწავლება აფხაზური ენა, ფუნქციონირებს აფხაზეთის მთავრობის აფხაზურენოვანი საიტი, აფხაზურ ენაზე ითარგმნება  გამოჩენილი მწერლების, პოეტების და საზოგადო მოღვაწეების ნაშრომები, ხორციელდება აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა.

აფხაზური ენის შემსწავლელი  წიგნი ელექტრონული ვერსიით სარგებლობა მსურველს  აფხაზეთის მთავრობის ვებ გვერდზე abkhazia.gov.ge შეუძლია.

იმერეთის ტერიტორიული ორგანოს თანამშრომლები ქ. ქუთაისში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ.

იმერეთის, გურიის, რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებისა და აჭარის ა.რ. ტერიტორიული ორგანოს სოციალური პროგრამების განყოფილების უფროსი რომან ყოლბაია და უფროსი სპეცილისტი აბესალომ ჩარქსელიანი ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის N- 16, ბაგა- ბაღი "ცუგრუმელა" -ში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ.

აღნიშნული ორსართულიანი კორპუსი დაახლოებით 7 წლის წინ სრულად გარემონტდა USAID - ის მიერ. თუმცა, ობიექტზე დგას წყლისა და კანალიზაციის პრობლება. წვიმის დროს სარდაფში დგება წყალი (სუფთა წყალი), რაც საცხოვრებელი სახლების დანესტიანებას იწვევს. ტერიტორიული ორგანო, შესაძლებლობის ფარგლებში გაუწევს დახმარებას მოსახლეობას არსებული პრობლემის მოგვარებაში.

 

27 ოქტომბერი - აფხაზური ენის დღე - აფხაზეთის საჯარო სკოლებში საინტერესოდ აღინიშნა

27 ოქტომბერს 2007 წლიდან საქართველოში აფხაზური ენის დღე აღინიშნება. საქართველოს კონსტიტუციით აფხაზურ ენას, ქართულთან ერთად, აფხაზეთის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ენის სტატუსი აქვს მინიჭებული. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლება მის დაცვასა და განვითარებაზე მუდმივად ზრუნავს. 2015-2016 სასწავლო წლიდან აფხაზეთის რამდენიმე საჯარო სკოლაში აფხაზური ენა არჩევითი საგნის სახით ისწავლება. ამავე სკოლებში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დაფინანსებით, მოქმედებს აფხაზური ენის სასწავლო ჯგუფები.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ინიციატივით, ამ დღის აღსანიშნავად აფხაზეთის საჯარო სკოლები უკვე მერამდენე წელია 21-27 ოქტომბერს აფხაზური ენის კვირეულს ატარებენ. მიუხედავად პანდემიისა, ტრადიცია არც წლეულს დარღვეულა, კერძოდ: ვოვა ვეკუას სახელობის აფხაზეთის №3 საჯარო სკოლაში აფხაზური ენის კვირეული გაიხსნა გამოფენით - ,,აფხაზეთი ჩვენი ტკივილი და მონატრება“. სკოლაში ნაწილობრივ ონლაინფორმატში, შემეცნებითი თვალსაზრისით, საშუალო საფეხურის მოსწავლეებთან ჩატარდა საუბრები თემაზე „აფხაზური ენის დიალექტები“ და გაიმართა ვიქტორინა - „ყველაფერი აფხაზური ენის შესახებ“. აფხაზური ენის კვირეულის დახურვის დღეს კი გაიმართა შემოქმედებითი საღამო - „პოეზიის 5 წუთი აფხაზურ ენაზე“ და აფხაზური ენის შემსწავლელი ჯგუფის წევრებმა აფხაზურ ენაზე წაიკითხეს ცნობილი აფხაზი პოეტების ლექსები.

აფხაზეთის №2 საჯარო სკოლაში ონლაინფორმატში საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებთან გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები „აფხაზური და ქართული ლიტერატურის“ თაობაზე. დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებმა დახატეს ნახატები თემაზე - „ჩემი აფხაზეთი“.

აფხაზეთის №5 საჯარო სკოლაში აფხაზური ენის დღის აღსანიშნავად სკოლის მოსწავლეებმა თემატური პრეზენტაციები წარმოადგინეს. ამასთანავე, კვირეულის ფარგლებში სკოლაში მოეწყო ნახატების გამოფენა - „მომავლის აფხაზეთი“.

აფხაზეთის №1 საჯარო სკოლაში აფხაზური ენის კვირეულის ფარგლებში მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ჩანაწერები და ნახატები მოტივით - „ჩვენ დავბრუნდებით“.

აფხაზეთის №14 საჯარო სკოლაში, კვირეულის ფარგლებში, მოეწყო აფხაზური ენისა და ისტორიის კვლევის ამსახველი მასალების გამოფენა. ამასთანავე, მოსწავლეებმა, ნაწილობრივ დისტანციურად, მიიღეს ინფორმაცია აფხაზური დამწერლობის, მისი ისტორიისა და ქართულ-აფხაზური საერთო წარსულის შესახებ.

ილია ვეკუას სახელობის აფხაზეთის №11 საჯარო სკოლაში დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა მონაწილეობით მოეწყო აფხაზური კალიგრაფიის კონკურსი. ამავდროულად, ყველა კლასში, ნაწილობრივ დისტანციურად, ჩატარდა კლასის საათი თემაზე - „აფხაზურ-ქართული ურთიერთობები ისტორიულ წარსულში“. პედაგოგებმა მოსწავლეებს მიაწოდეს ინფორმაცია აფხაზური ენის წარმოშობასა და განვითარებაზე. კვირეულის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე აფხაზური ენის ჯგუფის წევრებს შორის აფხაზური ენის ცოდნის შეფასების მიზნით მოეწყო კონკურსი.

22 ოქტომბერს თემურ ბოკუჩავას სახელობის აფხაზეთის №7 საჯარო სკოლაში აფხაზური ენის კვირეული გაიხსნა ფილმის „გაღმა ნაპირის“ ჩვენებით. სკოლის ბიბლიოთეკაში გაიმართა მოსწავლეთა კონფერენცია თემაზე: „ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები“. დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეების მონაწილეობით სკოლაში მოეწყო ნახატების გამოფენა - „შემოდგომა აფხაზეთში“. კვირეულის ბოლოს გაიმართა კონცერტი ღია ცის ქვეშ, რომელშიც მონაწილეობდნენ ადგილობრივი ანსამბლი „ოცნება“ და აფხაზური ენის ჯგუფის წევრები, რომლებმაც ქართველ პოეტთა შემოქმედება ქართულ-აფხაზურ ენაზე წაიკითხეს.

საბოლოოდ აფხაზური ენის კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილმა ღონისძიებებმა მოიცვა თბილისის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთისა და სენაკის აფხაზეთის საჯარო სკოლები.

რუსლან აბაშიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აფხაზური ენის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებას დაესწრო

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აფხაზური ენის დღესთან დაკავშირებით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნსაცავსა და მუზეუმში დაცული აფხაზურენოვანი წიგნებისა და ისტორიული დოკუმენტების გამოფენა მოეწყო.

ღონისძიებაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე მონაწილეობდა, რომელმაც მისასალმებელ სიტყვაში აფხაზური ენის დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აფხაზური ენის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. ასევე ამ კუთხით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიმდინარე და სამომავლოდ დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრა.

შეხვედრაში  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი, თსუ-ის რექტორი გიორგი შარვაშიძე, უნივერსიტეტის პროფესორები და მოწვეული სტუმრები მონაწილეობდნენ.

ქ. ქუთაისში დევნილთა საცხოვრებელ ობიექტებში შეხვედრები გაიმართა.

იმერეთის, გურიის, რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებისა და აჭარის ა/რ  ტერიტორიული ორგანოს სოციალური პროგრამების განყოფილების უფროსი რომან ყოლბაია, უფროსი სპეცილისტები თეიმურაზ წულაია და აბესალომ ჩარქსელიანი ქუთაისში, სულხან-საბას ქ. N- 1, ავანგარდის ქ. N- 1 ბ/ბაღში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ.

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მცირეფასიანი და გადაუდებელი სამუშაოების კომისიამ 2017 წელს ობიექტზე სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა, კერძოდ:  დაამონტაჟა მწყობრიდან გამოსული სასმელი წყლის 1500 ლიტრიანი ავზი. დღეისათვის ობიექტი ნორმალურ მდგომარეობაშია. სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრობლემები არ დგას. შენობა გარემონტებულია, საკანალიზაციო კომუნიკაციები ნორმალურად მუშაობს.

რუსლან აბაშიძე საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდა

პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ მარიუშ მაშკევიჩს შეხვდა.

რუსლან აბაშიძემ პოლონეთის ელჩს გააცნო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარება და აფხაზეთში COVID-19-ის პანდემიის შედეგად შექმნილ მდგომარეობაზე მიაწოდა ინფორმაცია.

შეხვედრაზე ასევე დევნილი საზოგადოების ხელშეწყობის მიზნით და მათი უშუალო ჩართულობით სხვადასხვა მიმართულებით სამომავლო პროექტების განხორციელების შესაძლებლობები განიხილეს.

შეხვედრას საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს პირველი მდივანი მარცინ მამონი, მესამე მდივანი ადამ გნიაზდოვსკი და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობათა და პროტოკოლის დეპარტამენტის უფროსი დავით გახარია ესწრებოდნენ.

რუსლან აბაშიძე ავსტრიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე საქართველოში ავსტრიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ თომას მიულმანს შეხვდა. შეხვედრა გაცნობით ხასიათს ატარებდა.

შეხვედრაზე მთავრობის თავმჯდომარემ ავსტრიის ელჩს თანამდებობაზე დანიშვნა მიულოცა და წარმატებები უსურვა.

რუსლან აბაშიძემ გააცნო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და მისი სტრუქტურების საქმიანობა და მიაწოდა ინფორმაცია ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობაზე, მათ შორის, COVID-19-ის პანდემიის შედეგად შექმნილ ვითარებაზე, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევაზე და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

თავის მხრივ ავსტრიის რესპუბლიკის ელჩმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მისი ქვეყნის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მიმართ.

შეხვედრაზე სამომავლო პროექტების განხორციელებაზე იმსჯელეს, რომელიც დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება.

შეხვედრა ვანში მცხოვრებ დევნილ ოჯახებთან

იმერეთის, გურიის, რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებისა და აჭარის ა/რ ტერიტორიული ორგანოს უფროსი სპეციალისტი თეიმურაზ წულაია ვანში დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტში - ვანი, პროფსასწავლებელი (მისამართი - ვანი, ს. შუამთა, სოლომონ მეორის #35. ) მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა.

 კორპუსს აქვს სამი შესასვლელი კარი, რომელთა მინები ჩამსხვრეულია და საკეტები მწყობრიდან გამოსული. მოსახლეობას სურს მინების ჩასმა და ახალი საკეტების დაყენება. აღნიშნული საკითხი ჩანიშნულ იქნა ტერიტორიული ორგანოს მიერ და დამატებითი ფინანსური რესურსის არსებობის შემთხვევაში, პრობლემა გადაწყვეტილ იქნება მცირე სარემონტო კომისიის მუშაობის ფარგლებში.

 კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ჩასახლებას გადაეცა დისპენსერი (ერთი ცალი) და სადეზინფექციო ხსნარი (ხუთლიტრიანი ბიდონი - ერთი ცალი).